Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože obsahuje dôležité informácie o tom, i) kto sme, ii) ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, používame a zdieľame vaše osobné údaje, iii) aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom a iv) ako nás (a príslušné dozorné orgány) môžete kontaktovať v prípade, že máte nejakú sťažnosť.

1. Úvod

1.1 My, spoločnosť Bibby Financial Services a.s. (spoločne „spoločnosti zo skupiny Bibby“) ((podrobnosti o našich prevádzkových spoločnostiach nájdete tu (https://www.bibbyfinancialservices.com/contact-us) a úplný zoznam spoločností z našej skupiny získate od nášho špecialistu na ochranu údajov, pričom v tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa zámenami „my“, „nás“ a „naše“ odkazuje na všetky alebo niektoré zo spoločností zo skupiny Bibby), zhromažďujeme, používame a nesieme zodpovednosť za niektoré vaše osobné údaje. Keď to robíme, podliehame regulácii na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré sa uplatňuje v celej Európskej únii, a na základe akejkoľvek miestnej legislatívy, ktorou sa implementuje alebo dopĺňa GDPR (na Slovensku vrátane zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), pričom na účely týchto zákonov zodpovedáme za tieto osobné údaje ako „prevádzkovateľ“. Často sa stane, že vaše osobné údaje budú používať viaceré spoločnosti zo skupiny Bibby, ktoré budú zodpovedať za tieto osobné údaje ako ich spoloční prevádzkovatelia, prípadne jedna spoločnosť zo skupiny Bibby môže byť ich prevádzkovateľom a druhá ich sprostredkovateľom.

1.2 Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje. Ďalšie informácie o svojich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje (či už osobné údaje, ktoré už o vás uchovávame, alebo ďalšie osobné údaje, ktoré by sme mohli zhromaždiť o vás buď priamo od vás, alebo od nejakej tretej strany), môžete získať v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Spôsob, akým používame vaše osobné údaje, bude závisieť od i) nášho vzťahu s vami, ii) produktov a služieb, ktoré vám poskytneme (alebo ktoré poskytneme akejkoľvek spoločnosti alebo partnerstvu s ručením obmedzeným (každá z nich je „prepojenou spoločnosťou“), ktorej ste vedúci predstaviteľ, vlastník, člen alebo partner alebo v súvislosti s ktorou ste súhlasili konať ako ručiteľ alebo garant (každá z nich je „kľúčovou osobou“)), alebo iii) pokiaľ ste vy (alebo prepojená spoločnosť) zákazníkom jedného z našich klientov, ktorému sme poskytli finančné prostriedky (ďalej len „váš dodávateľ“), potom to bude závisieť od produktov a služieb, ktoré poskytneme vášmu dodávateľovi.

1.3 Zaviedli sme primerané bezpečnostné opatrenia zabraňujúce náhodnej strate osobných údajov, ich neoprávnenému použitiu alebo prístupu k nim. Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme tak, aby ho mali iba osoby, ktoré to skutočne potrebujú na legitímne pracovné účely. Osoby spracúvajúce vaše údaje to budú robiť výhradne oprávneným spôsobom a podliehajú povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Máme tiež zavedené postupy riešenia akéhokoľvek porušenia zabezpečenia údajov. Budeme vás a všetky príslušné regulačné orgány informovať o porušení zabezpečenia údajov, pokiaľ sa to od nás vyžaduje podľa zákona.

1.4 Náš špecialista na ochranu údajov (ďalej len „ŠOÚ“) nám poskytuje pomoc a usmernenia, aby sa zaručilo, že na ochranu vašich osobných údajov aplikujeme tie najprísnejšie štandardy. Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako používame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na nášho ŠOÚ e-mailom na adrese osobne.udaje@bibbyfinancialservices.com alebo poštou na adrese Bibby Factoring Slovakia a.s., Prievozská 4D, 821 29 Bratislava, prípadne Bibby Financial Services Limited, Pembroke House, Banbury Business Park, Aynho Road, Adderbury OX17 3NS, Spojené kráľovstvo. Pozrite si časť 2 (Vaše práva na ochranu osobných údajov), kde nájdete ďalšie informácie o svojich právach a o tom, ako vám môže pomôcť náš ŠOÚ.

1.5 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje aktuálne informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje, pričom aktualizuje všetky predchádzajúce informácie o používaní vašich osobných údajov, ktoré sme vám mohli poskytnúť. Ak vykonáme akékoľvek významné zmeny ovplyvňujúce spôsob, akým používame vaše osobné údaje, potom aktualizujeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov a budeme vás kontaktovať s cieľom oznámiť vám takéto zmeny.

2. Vaše práva na ochranu osobných údajov

2.1 V rámci GDPR máte niekoľko dôležitých práv, ktoré si môžete bezplatne uplatňovať. V súhrne zahŕňajú práva:

 • vzniesť námietku (za určitých okolností) voči tomu, ako používame vaše osobné údaje – ak si chcete uplatniť toto právo, obráťte sa na nášho ŠOÚ a poskytnite mu podrobnosti o svojej námietke,
 • požiadať o prístup ku kópii vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, spolu s podrobnosťami o tom, aké osobné údaje používame, prečo ich používame, s kým ich zdieľame, ako dlho ich uchovávame a či boli použité na nejaké automatické rozhodovanie. O prístup môžete požiadať bezplatne kontaktovaním nášho ŠOÚ. Všetky žiadosti o prístup predkladajte písomne a poskytnite nám doklad o svojej totožnosti,
 • požiadať nás o opravu nepresností, doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov, odstránenie alebo obmedzenie osobných údajov alebo požiadanie o poskytnutie niektorých vašich osobných údajov niekomu inému,
 • odvolať svoj súhlas (ak ste nám dali svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov) a aktualizovať vaše marketingové preferencie tak, že nás kontaktujete priamo na čísle +420 543 124 767,
 • požiadať nás o odstránenie vašich osobných údajov, ak už nie je potrebné, aby sme ich používali, ak ste odvolali svoj súhlas alebo ak už nemáme na ich uchovávanie žiadny právny základ,
 • požiadať nás, aby sme vám alebo nejakej tretej strane poskytli niektoré z osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a to v štruktúrovanej, bežne používanej elektronickej forme, aby bolo možné ľahko ich preniesť, a
 • požiadať nás, aby sme obmedzili vaše osobné údaje, ktoré používame, ak ste požiadali o ich vymazanie alebo vzniesli námietku voči ich používaniu. Ďalšie informácie týkajúce sa týchto práv vrátane okolností, za ktorých sa uplatňujú, nájdete v usmernení o ochrane práv osôb podľa GDPR, ktoré vydal Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „ÚOOÚ“), Hraničná 12, 820 07 Bratislava.www.dataprotection.gov.sk

2.2 Môžete tiež podať sťažnosť úradu ÚOOÚ na adrese www.dataprotection.gov.sk. Ďalšie informácie o uplatňovaní akýchkoľvek svojich práv uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov vám poskytne náš ŠOÚ na základe údajov uvedených v časti 1 (Úvod).

3. Aké kategórie osobných údajov používame?

3.1 Používame rôzne osobné údaje v závislosti od produktov a služieb, ktoré vám (alebo ktorejkoľvek prepojenej spoločnosti alebo vášmu dodávateľovi) poskytujeme. V prípade väčšiny produktov a služieb, ktoré vám (alebo ktorejkoľvek prepojenej spoločnosti) poskytujeme, potrebujeme vaše meno, adresu, dátum narodenia, kontaktné údaje, rodné číslo (vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla), akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám umožnia skontrolovať vašu totožnosť (vrátane kópie vašich identifikačných dokumentov (napríklad pasu alebo občianskeho preukazu)), a informácie o vašej úverovej histórii.

3.2 V prípade niektorých produktov a služieb môžeme potrebovať použiť dodatočné osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme – bez nich vám (ani žiadnej prepojenej spoločnosti) nebudeme môcť poskytnúť žiadne z týchto produktov a služieb. Napríklad na účely poskytnutia nástroja financovania potrebujeme finančné informácie (ktoré môžu zahŕňať váš príjem, výdavky, aktíva a pasíva, úverovú históriu a úverové skóre), údaje o zamestnaní, údaje o akýchkoľvek trestných stíhaniach a údaje o konkurze alebo akýchkoľvek rozsudkoch krajských súdov. Tieto informácie sa budú používať na rozhodovanie o financovaní, pomôžu nám prevádzkovať nástroj financovania, predchádzať podvodom a bojovať proti praniu špinavých peňazí a plniť si naše vlastné zákonné povinnosti.

3.3 V prípade finančných produktov a služieb na faktúru, ktoré poskytneme vášmu dodávateľovi, môžeme potrebovať vaše meno, adresu, kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel) a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám umožnia overiť akékoľvek dlhy voči vášmu dodávateľovi, ktoré chce váš dodávateľ preplatiť. Tieto informácie môžu obsahovať kópie faktúr (a akýchkoľvek dobropisov alebo korešpondencií týkajúcich sa týchto faktúr), ktoré sú adresované vám (alebo prepojenej spoločnosti) od vášho dodávateľa, kópie zmlúv o dodávkach alebo službách uzatvorených medzi vami (alebo prepojenou spoločnosťou) a dodávateľom, údaje o doterajšom dlhu, ktorý ste vy (alebo prepojená spoločnosť) nesplatili vášmu dodávateľovi, údaje o vašej histórii platieb (alebo histórii platieb prepojenej spoločnosti) vášmu dodávateľovi a údaje o vašich finančných záznamoch (alebo záznamoch prepojenej spoločnosti).

3.4 Ak potrebujeme vaše osobné údaje na uzatvorenie zmluvy s vami (alebo s akoukoľvek prepojenou spoločnosťou) alebo na splnenie zákonnej povinnosti, bez týchto osobných údajov vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré produkty alebo služby. V takom prípade vám to oznámime.

4. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje o vás získavame:

 • priamo od vás, napríklad keď navštívite naše pobočky, kde vyplníte žiadosť, alebo údaje zhromaždené počas akýchkoľvek konverzácií s nami (vrátane KONVERZÁCIÍ NAŽIVO prostredníctvom našich webových stránok) alebo z písomných/elektronických komunikácií s nami,
 • sledovaním toho, ako používate naše produkty a služby,
 • od iných organizácií, ako sú úverové ratingové agentúry, agentúry na predchádzanie podvodom a kontrolné agentúry,
 • od tretích strán ako sprostredkovateľov a odporúčateľov,
 • od vášho dodávateľa,
 • od iných ľudí, ktorí vás poznajú, vrátane ľudí, s ktorými ste finančne prepojení.

Niektoré osobné údaje môžeme tiež získať z monitorovania alebo nahrávania hovorov. Môžeme zaznamenávať alebo monitorovať telefonické hovory s vami na regulačné účely, s cieľom zaručiť a zlepšiť kvalitu poskytovania služieb, zaručiť bezpečnosť našich zamestnancov a zákazníkov, z iných bezpečnostných dôvodov a s cieľom vyriešiť otázky alebo problémy. Takéto nahrávky sú naším vlastníctvom.

5. Ako používame vaše osobné údaje

V prípade väčšiny produktov a služieb, ktoré vám (alebo ktorejkoľvek prepojenej spoločnosti) poskytujeme, potrebujeme vaše meno, adresu, dátum narodenia, kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla), akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám umožnia skontrolovať vašu totožnosť (vrátane kópie vašich identifikačných dokumentov (napríklad pasu alebo občianskeho preukazu)), a informácie o vašej úverovej histórii. Ak poskytujeme produkty a služby vášmu dodávateľovi, môžeme potrebovať vaše meno, adresu, kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel) a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám umožnia overiť akékoľvek dlhy voči vášmu dodávateľovi, ktoré chce váš dodávateľ preplatiť. Ďalšie podrobnosti o kategóriách osobných údajov, ktoré o vás potrebujeme, sú uvedené v časti 3 vyššie.

Niekedy potrebujeme zhromažďovať, používať a zdieľať ďalšie osobné údaje na konkrétne účely, ktoré sú podrobnejšie uvedené nižšie. Budeme to robiť iba v prípade, ak na to máme príslušný právny základ. Ďalšie podrobností o našom právnom základe používania vašich osobných údajov nájdete v časti 7 nižšie.

5.1 Aby sme mohli prevádzkovať a spravovať akékoľvek nástroje financovania, ktoré sme vám (alebo akejkoľvek prepojenej spoločnosti) poskytli/poskytujeme, alebo akékoľvek iné z našich produktov a služieb (vrátane nami (alebo stanovenými poskytovateľmi služieb) poskytovaných školení týkajúcich sa takýchto produktov a služieb), budeme používať:

a. vaše kontaktné údaje,
b. vašu IP adresu na vaše identifikovanie z bezpečnostných dôvodov.

Všetky údaje, ktoré používame na tento účel, môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré nám pomáhajú overovať vaše kontaktné údaje a poskytovať naše produkty a služby, ako sú naši subdodávatelia a naši vlastní poskytovatelia služieb (okrem iných vrátane i) poskytovateľov našich systémov a platforiem informačných technológií, ii) poskytovateľov služieb a riešení na spravovanie dokumentov, iii) úverových alebo iných poisťovateľov (na účely upisovania alebo v súvislosti so spravovaním akýchkoľvek pohľadávok (ktorí ich môžu odovzdať osobám, s ktorými spolupracujú, a používateľom ich služieb)), iv) externých poskytovateľov mzdových služieb (ak to tvorí súčasť služieb, ktoré vám poskytujeme), v) našich právnych a daňových poradcov, vi) akejkoľvek osoby, ktorá poskytuje (alebo potenciálne poskytuje) záruku, odškodnenie alebo iný záväzok pre ktorúkoľvek spoločnosť zo skupiny Bibby vo vzťahu k akémukoľvek nástroju financovania alebo inému produktu, ktorý vám (alebo akejkoľvek prepojenej spoločnosti) poskytneme, aby mohla posúdiť svoje záväzky voči spoločnostiam zo skupiny Bibby, vii) školiteľov z tretích strán, viii) audítorov z tretích strán a ďalších poradcov konajúcich v mene ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Bibby alebo vo vašom mene, aby mohli poskytovať tieto služby takýmto osobám), a so všetkými regulačnými orgánmi. Vaše údaje používame týmto spôsobom, pretože je to potrebné na plnenie našej zmluvy s vami a splnenie našich zákonných povinností.

5.2 Aby sme mohli prevádzkovať a spravovať akýkoľvek nástroj financovania, ktorý sme vám poskytli alebo ktorý vám môžeme poskytnúť, budeme používať:

a. vaše kontaktné údaje,
b. údaje o vašich zmluvných dohodách s vaším dodávateľom (vrátane platobných podmienok),
c. kópie objednávok medzi vami a vaším dodávateľom,
d. kópie faktúr, ktoré vám poslal váš dodávateľ,
e. kópie dobropisov, ktoré vám vydal váš dodávateľ,
f. informácie o sume peňazí, ktorú dlhujete svojmu dodávateľovi.

Tieto údaje používame na overovanie dlhov, ktoré váš dodávateľ požaduje preplatiť od nás. Tieto údaje používame aj na to, aby nám pomohli pri vymáhaní pohľadávok splatných od vás. Je naším legitímnym záujmom zaručiť, aby dlhy, ktorých preplatenie sa od nás požaduje, skutočne existovali a aby bolo pravdepodobné, že budú zaplatené. Je naším legitímnym záujmom podniknúť kroky potrebné na zinkasovanie týchto dlhov.

5.3 Na spravovanie platieb adresovaných vám alebo od vás (alebo iným spôsobom na náš účet v súvislosti s akýmikoľvek službami alebo produktmi, ktoré poskytneme vám, prepojenej spoločnosti alebo vášmu dodávateľovi), budeme používať:

a. vaše kontaktné údaje a platobné údaje, ktoré ste nám mohli poskytnúť,
b. údaje o vašej polohe, aby sme mohli overovať miesta, na ktorých sa uskutočňujú platby, na účely predchádzania podvodom.

Tieto údaje môžeme poskytnúť našim poskytovateľom platobných služieb z tretích strán na účely spracúvania platieb adresovaných vám alebo prijímaných od vás alebo inak v súvislosti s platbami, ktoré sú nám uhrádzané. Vaše údaje používame týmto spôsobom, pretože je to potrebné na plnenie našej zmluvy s vami (alebo akoukoľvek prepojenou spoločnosťou), ak ste vy (alebo takáto prepojená spoločnosť) naším klientom alebo ak ste dlžníkom nášho klienta, pričom používanie vašich osobných údajov takýmto spôsobom je v našom legitímnom záujme, ktorým je zinkasovať dlhy, ktoré sú nám splatné.

5.4 Na prijímanie úverových rozhodnutí týkajúcich sa vás (alebo akejkoľvek prepojenej spoločnosti) vrátane nových žiadostí o financovanie alebo žiadostí o zvýšenie finančných limitov budeme používať:

a. údaje, ktoré nám poskytnete o svojej úverovej histórii,
b. údaje o osobách, s ktorými ste finančne prepojení (napríklad váš partner alebo vaša partnerka),
c. údaje o tom, ako ste používali iné produkty a služby, ktoré ponúkame,
d. údaje, ktoré dostávame od úverových ratingových agentúr, agentúr na predchádzanie podvodom a kontrolných agentúr z tretích strán,
e. údaje, ktoré o vás získame priamo od iných tretích strán.

Na tento účel zdieľame údaje s úverovými ratingovými agentúrami a agentúrami na predchádzanie podvodom (zoznam takýchto úverových ratingových agentúr si môžete získať od nášho ŠOÚ prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 1 vyššie). Tieto údaje by sa potom mohli používať nasledovne:

a. úverová ratingová agentúra alebo agentúra na predchádzanie podvodom môže pridať informácie o našom vyhľadávaní a vašej žiadosti o úver k záznamom, ktoré o vás uchováva, bez ohľadu na to, či sa vaša žiadosť ďalej spracúva,
b. my a úverová ratingová agentúra alebo agentúra na predchádzanie podvodom môžeme prepojiť vaše finančné záznamy s finančnými záznamami každej osoby, s ktorou ste finančne prepojení – to znamená, že vzájomné údaje (vrátane údajov, ktoré už máme v držbe my alebo úverová ratingová agentúra) budú zohľadnené vo všetkých budúcich žiadostiach o úver predložených z vašej strany (alebo zo strany takejto finančne prepojenej osoby), kým jeden z vás úspešne nepodá žiadosť o „zrušenie prepojenia“ u úverových ratingových agentúr,

Keď úverové ratingové agentúry prijmú naše vyhľadávanie, umiestnia vo vašom úverovom súbore stopu vyhľadávania, ktorú môžu vidieť ostatní veritelia a iné spoločnosti, ktoré nie sú s nami prepojené (napríklad iní poskytovatelia finančných prostriedkov a poskytovatelia úverov).

Vaše údaje používame týmto spôsobom, pretože i) je to potrebné na plnenie našej zmluvy o poskytovaní úverových produktov a služieb pre vás (alebo akúkoľvek prepojenú spoločnosť), ii) na splnenie našich zákonných povinností a iii) pretože je v našom legitímnom záujme pochopiť vašu finančnú situáciu a podporovať zodpovedné využívanie úverov.

5.5 Na uľahčenie štruktúrovania akéhokoľvek nástroja financovania, ktorý bude poskytnutý vám alebo prepojenej spoločnosti, alebo aby sme mohli zvážiť a vyriešiť akýkoľvek navrhovaný nástroj financovania od tretej strany, ktorý zvažujete použiť alebo ktorý zvažuje použiť prepojená spoločnosť, budeme používať:

a. informácie o ďalších plánovaných nástrojoch financovania, ktoré vám (alebo prepojenej spoločnosti) boli poskytnuté alebo ktoré navrhujete (alebo ktoré takáto prepojená spoločnosť navrhuje) uzavrieť,
b. informácie o zárukách a bezpečnostných dokumentoch, ktoré mohli byť uzavreté alebo sa zvažujú v súvislosti s takýmito nástrojmi financovania.

Tieto údaje sa môžu použiť na určenie akéhokoľvek bezpečnostného balíka požadovaného pre naše nástroje financovania alebo na posúdenie akýchkoľvek žiadostí o súhlas, ktoré umožnia poskytnúť záruku od tretej strany. Môže to zahŕňať zdieľanie týchto údajov s poskytovateľmi finančných prostriedkov z tretích strán.

5.6 Na dodržiavanie našich zákonných povinností, zabraňovanie finančným zločinom vrátane podvodov a prania špinavých peňazí budeme používať:

a. akékoľvek údaje, ktoré ste nám poskytli, ktoré sme získali od tretej strany alebo ktoré sme získali analyzovaním toho, ako používate naše služby, pokiaľ musíme použiť tieto údaje na splnenie svojich zákonných povinností,
b. tieto údaje budú zahŕňať meno, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, každú krajinu pobytu/občianstvo, osobnú identifikáciu (ktorá môže zahŕňať číslo pasu alebo číslo občianskeho preukazu), vašu IP adresu a informácie o akomkoľvek odsúdení za trestné činy.

Budeme poskytovať údaje tretím stranám a prijímať údaje od tretích strán, ak to bude potrebné na splnenie našich zákonných povinností, a to vrátane polície a iných orgánov činných v trestnom konaní a vládnych agentúr, bánk a regulačných orgánov.

5.7 Na účely finančného manažmentu a vymáhania pohľadávok budeme používať:

a. vaše kontaktné údaje,
b. údaje, ktoré získame analyzovaním vášho používania našich služieb.

Údaje budeme poskytovať tretím stranám a prijímať ich od tretích strán, napríklad sprostredkovateľov vymáhania pohľadávok, konkurzných spoločností, našich právnych poradcov, obecného úradu alebo služieb súdneho vykonávateľa, ak to bude potrebné na vymáhanie našich pohľadávok splatných od vás alebo vašich zákazníkov (alebo prepojenej spoločnosti alebo zákazníkov tejto prepojenej spoločnosti).

Vaše údaje používame týmto spôsobom, pretože je to potrebné na plnenie našej zmluvy s vami, na uplatňovanie našich zákonných práv a preto, že je to spravodlivé a rozumné.

5.8 Na vykonávanie prieskumu a analýz trhu s cieľom vyvíjať a zlepšovať naše produkty a služby budeme používať:

údaje o vašom využívaní našich produktov a služieb. Vaše údaje používame týmto spôsobom, pretože je v našom záujme, aby sme to robili na vyššie uvedené účely.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam pre výskum trhu a ďalším poskytovateľom služieb podľa potreby.

5.9 Na predaj produktov a služieb pre vás budeme používať:

a. kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli,
b. údaje, ktoré sme získali na základe vášho používania našich ďalších produktov a služieb, aby sme vytvorili váš profil, ktorý budeme používať na posúdenie toho, aké ďalšie produkty a služby by boli pre vás najvhodnejšie.

Vaše osobné údaje budeme odovzdávať našim poskytovateľom služieb, ktorí nám pomáhajú s týmito marketingovými aktivitami.

Môžeme tiež získať osobné údaje o vás od tretej strany a použiť ich na poskytovanie marketingových informácií o našich produktoch a službách pre vás, pokiaľ ste dali tejto tretej strane svoj súhlas so zdieľaním osobných údajov s nami (alebo ste ju o to inak požiadali) alebo ak má táto tretia strana nejaký iný právny základ zdieľania týchto osobných údajov s nami. Môžeme zhromažďovať údaje o vašom mene a adrese od iných poskytovateľov služieb, aby sme vám mohli poskytovať vhodné marketingové informácie.

5.10 Na uľahčenie odporúčaní od tretích strán a na umožnenie uhrádzania platieb poplatkov za odporúčanie tretím stranám budeme poskytovať údaje nezávislým finančným poradcom a maklérom z tretích strán a prijímať údaje od nich. Týmto spôsobom budeme používať:

a. údaje o všeobecnej povahe našich produktov a služieb,
b. údaje o hodnote týchto produktov a služieb (ak sme vám ich poskytli (alebo ak sme ich poskytli prepojenej spoločnosti)).

Vaše údaje používame týmto spôsobom, pretože je v našom záujme, aby sme budovali vzťahy s odporúčateľmi z tretích strán s cieľom rozširovať naše podnikanie a aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby, ktoré vám najviac vyhovujú.

5.11 Na odporúčania pre finančných poradcov, sprostredkovateľov alebo poskytovateľov finančných prostriedkov z tretích strán budeme používať:

a. vaše kontaktné údaje,
b. údaje týkajúce sa produktov a služieb, o ktorých si myslíme, že ich hľadáte alebo ktoré môžu byť pre vás najvhodnejšie.

Tieto údaje používame týmto spôsobom, ak ste na to poskytli súhlas alebo ste nás o to inak požiadali.

5.12 Na získanie finančných prostriedkov, ktoré vám (alebo prepojenej spoločnosti) poskytneme, môžeme používať:

údaje týkajúce sa nástroja financovania, ktorý vám (alebo prepojenej spoločnosti) bol poskytnutý (čo môže zahŕňať kópie alebo originály našich zmlúv s vami (alebo takouto prepojenou spoločnosťou)), a poskytovanie takýchto údajov našim poskytovateľom finančných prostriedkov alebo veľkoobjemových zliav.

Tieto údaje používame týmto spôsobom, ak si to vyžadujú naše vlastné pravidlá financovania, aby sme získali finančné prostriedky, ktoré vám poskytujeme.

5.13 Na splnenie našich povinností poskytovať informácie o našom podnikaní (a jeho výkonnosti) našim poskytovateľom finančných prostriedkov, ich agentom a zástupcom a našim audítorom môžeme používať:

a. vaše meno,
b. vaše kontaktné údaje,
c. údaje o vašom bankovom účte,
d. podrobnosti o sume finančných prostriedkov, ktoré sme vám (alebo pripojenej spoločnosti) poskytli alebo ktoré nám inak dlhujete,
e. podrobnosti o všetkých platbách, ktoré ste nám uhradili. Vaše údaje používame týmto spôsobom, aby sme dodržali naše vlastné zmluvy o financovaní (pričom ich nedodržanie by znamenalo, že by sme vám (alebo prepojenej spoločnosti alebo vášmu dodávateľovi) nemohli poskytnúť financovanie, ktoré potrebujete (alebo oni potrebujú).

Vaše údaje môžu byť zvyčajne zahrnuté do výkazov, ktoré vydávame pre našich poskytovateľov finančných prostriedkov (alebo ich agentov a zástupcov), ktoré by mohli napríklad poskytnúť týmto príjemcom informácie o našich nových klientoch, našich najväčších klientoch (z hľadiska objemu finančných prostriedkov) a najväčších dlžníkoch (z hľadiska veľkosti dlhu). Tieto údaje používame aj na dodržiavanie našich audítorských povinností (ktoré máme zákonnú povinnosť dodržiavať).

5.14 Na účely rozvoja podnikania a na spoluprácu s odporúčateľmi, dodávateľmi a poradcami budeme používať:

vaše kontaktné údaje umožňujúce vaše kontaktovanie na niektorý z vyššie uvedených účelov. Robíme to buď preto, že i) je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy s vami alebo na jej plnenie po jej uzavretí, alebo ii) je v našom legitímnom záujme, aby sme s vami komunikovali na účely budovania kontaktov a rozvoja podnikania.

5.15 Na bezpečnostné a administratívne účely budeme používať:

údaje (ktoré by zvyčajne zahŕňali vaše meno, údaje o vašej organizácii a ŠPZ vášho vozidla), ktoré môžete zadať do našich kníh návštevníkov pri návšteve našich priestorov.

Tieto údaje sú potrebné na to, aby nám pomohli overiť vašu totožnosť a spravovať stretnutia, ktoré máte s nami naplánované. Tieto údaje nám tiež pomôžu v prípade núdze zistiť, kto sa nachádza v našich priestoroch. Údaje o ŠPZ vášho vozidla nám môžu pomôcť identifikovať a vyhľadať vás počas vašej návštevy našich priestorov, ak by vznikol nejaký problém spojený s vaším vozidlom.

5.16 Pri vyplňovaní našich dokumentov budeme používať:

a. kontaktné údaje,
b. údaje o povolaní akýchkoľvek osôb, ktoré sú svedkami akýchkoľvek podpisov na niektorom z našich dokumentov.

Tieto informácie sú potrebné na uľahčenie identifikácie a vyhľadania svedka v prípade, ak v budúcnosti vzniknú akékoľvek otázky týkajúce sa podpisovania našich dokumentov. Každej zmluvnej strane podpisujúcej naše dokumenty bude poskytnutá plne podpísaná kópia a ďalšie kópie (ak je to relevantné) budú uložené v obchodnom registri a katastri nehnuteľností.

Prepojené spoločnosti a kľúčové osoby – požiadavky na osobné údaje

V prípade prepojenej spoločnosti budeme používať osobné údaje o kľúčových osobách, aby sme mohli prevádzkovať a spravovať produkty a služby, ktoré poskytujeme tejto prepojenej spoločnosti.

Osobné údaje o kľúčových osobách, ktoré používame, sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch tejto časti 5 a môžeme ich používať na akékoľvek z účelov uvedených v tejto časti 5. Môžeme uchovávať osobné údaje o kľúčových osobách na účely prevádzkovania a spravovania produktov a služieb, ktoré poskytujeme prepojenej spoločnosti, ako aj na účely predchádzania podvodom a praniu špinavých peňazí, na účely vymáhania pohľadávok a na prijímanie úverových rozhodnutí týkajúcich sa prepojenej spoločnosti.

Osobné údaje o kľúčových osobách sa získavajú priamo od danej kľúčovej osoby, od prepojenej spoločnosti, z komunikácií danej kľúčovej osoby s ktoroukoľvek spoločnosťou zo skupiny Bibby a od agentúr na predchádzanie podvodom a úverových ratingových agentúr. Takéto údaje môžu zahŕňať osobitné kategórie osobných údajov, napríklad údaje týkajúce sa zdravia alebo odsúdení za trestné činy.

6. Automatizované rozhodovanie

Niekedy používame vaše osobné údaje v automatizovaných procesoch, aby sme o vás mohli rozhodovať. Napríklad chceme, aby ste získavali najrelevantnejšie informácie o našich produktoch a službách v tom správnom čase. Najúčinnejším spôsobom, ako to urobiť, je vytvoriť pomocou automatizovaných procesov váš profil na marketingové účely. Na vykonávanie marketingového profilovania používame údaje (ktoré mohli byť získané od vás alebo od úverových ratingových agentúr, extrahované nami na základe toho, ako ste využívali iné produkty a služby, ktoré poskytujeme (vrátane vašej úverovej histórie u nás), vyplývajúce z akejkoľvek odozvy, ktorú ste nám poskytli, alebo získané z iných externých zdrojov údajov) umožňujúce vytvoriť váš profil.

7. Náš právny základ používania vašich osobných údajov

7.1 Vaše osobné údaje používame iba vtedy, keď máme na to nejaký právny základ. To môže zahŕňať nasledujúce prípady:

1. máme váš súhlas,
2. potrebujeme použiť tieto údaje na splnenie našich zákonných povinností,
3. potrebujeme použiť tieto údaje na uzavretie zmluvy s vami alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy a/alebo
4. je v našom záujme alebo v záujme niekoho iného používať tieto osobné údaje a váš záujem na ochrane vašich osobných údajov nie je tomu nadradený – to bude zahŕňať prípady, keď je v našom záujme používať vaše osobné údaje na rozhodovanie o tom, či vám (alebo prepojenej spoločnosti alebo vášmu dodávateľovi) máme poskytnúť nejaký nástroj financovania, a následne na vybavenie, spracovanie alebo spravovanie tohto nástroja financovania (vrátane umožnenia platieb a inkasovania peňazí, ktoré nám dlhujete), na vaše kontaktovanie v súvislosti s produktmi alebo službami, na poskytovanie marketingových informácií alebo na spoluprácu s ostatnými na zlepšovaní našich služieb.

Pokiaľ už máme váš súhlas, máte právo ho odvolať. V čase, keď získame váš súhlas, vás informujeme, ako to môžete urobiť. Ďalšie informácie o tom, ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním na marketingové účely, získate v časti 11 (Poskytovanie aktuálnych informácií).

7.2 Zákony o ochrane osobných údajov poskytujú osobitnú ochranu zvlášť citlivých osobných údajov. Patria sem informácie o vašom zdravotnom stave, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo podobnom presvedčení, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii, genetických alebo biometrických identifikačných prvkoch, členstve v odboroch alebo odsúdeniach či obvineniach z trestných činov. Tento druh osobných údajov budeme používať iba v nasledujúcich prípadoch:

1. ak máme takúto zákonnú povinnosť (napríklad na ochranu zraniteľných osôb alebo ak údaje o vašom zdravotnom stave ovplyvňujú naše rozhodnutie o tom, či budeme plne presadzovať naše práva podľa niektorého z našich dokumentov, ak budeme požiadaní, aby sme zverejnili dôvody tohto rozhodnutia osobe, ktorá vykonáva nejakú oficiálnu funkciu),
2. je nevyhnutné, aby sme to robili z dôvodu ochrany vašich životne dôležitých záujmov (napríklad ak máte nejaký závažný a urgentný zdravotný problém počas pobytu v našich priestoroch),
3. je to vo verejnom záujme,
4. je to potrebné na prevenciu alebo odhaľovanie trestnej činnosti,
5. je to potrebné na účely poistenia,
6. poskytli ste nám svoj výslovný súhlas s používaním týchto údajov.

7.3 Údaje o trestnom konaní, ktoré sa vás týkajú, môžeme použiť na rozhodovanie o tom, či uzavrieť s vami, prepojenou spoločnosťou alebo vaším dodávateľom zmluvu o poskytovaní nejakého nástroja financovania, na účely predchádzania podvodom/boja proti praniu špinavých peňazí a na splnenie našich zákonných a regulačných povinností.

7.4 Ďalšie informácie o našom právnom základe spracúvania vašich osobných údajov získate v časti 5 vyššie.

8. Zdieľanie vašich osobných údajov

8.1 Osobné údaje budeme zdieľať s inými spoločnosťami zo skupiny Bibby a s inými tretími stranami, pokiaľ to musíme urobiť, aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby, aby sme vám mohli poskytovať marketingové informácie o produktoch a službách, aby sme splnili alebo presadili zákonnú povinnosť alebo ak je to spravodlivé a rozumné. Vaše osobné údaje budeme zdieľať iba v rozsahu potrebnom na tieto účely.

8.2 To, s kým budeme zdieľať vaše osobné údaje, bude závisieť od produktov a služieb, ktoré vám poskytneme (alebo ktoré poskytneme akejkoľvek prepojenej spoločnosti alebo vášmu dodávateľovi) a účelov, na ktoré použijeme vaše osobné údaje. V prípade väčšiny produktov a služieb budeme zdieľať vaše osobné údaje s našimi vlastnými poskytovateľmi služieb, ako sú napríklad naši dodávatelia IT. Vaše údaje môžeme tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s tretími stranami, ktoré schválite, s externými kontrahentmi, dodávateľmi, konzultantmi, agentúrami a zástupcami z tretích strán, našimi profesionálnymi poradcami a v niektorých prípadoch aj s našimi vlastnými poskytovateľmi finančných prostriedkov a ich zástupcami. Ak je to praktické, takíto príjemcovia údajov budú viazaní povinnosťami zachovávania mlčanlivosti. Môže sa tiež od nás vyžadovať, aby sme zdieľali niektoré osobné údaje s vládnymi orgánmi alebo akýmikoľvek inými regulačnými orgánmi (ak sa to od nás vyžaduje podľa zákona alebo na pomoc pri ich vyšetrovaniach alebo iniciatívach), napríklad s úradom pre finančný dohľad, daňovým úradom, úradom komisára pre informácie alebo so súdmi, s políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo bezpečnostnými službami (na pomoc pri vyšetrovaní a predchádzaní trestnej činnosti a ochrane národnej bezpečnosti). Ďalšie informácie o tom, s kým a prečo zdieľame vaše osobné údaje, získate v časti 5 (Ako používame vaše osobné údaje).

8.3 Osobné údaje, ktoré uchovávame o vás, tvoria väčšinou údaje, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme získali počas poskytovania produktov a služieb pre vás (alebo prepojenú spoločnosť alebo vášho dodávateľa). Niekedy získavame osobné údaje aj od tretích strán, napríklad v prípade potreby na účely kontroly úverovej schopnosti a predchádzania podvodom alebo na marketingové účely (aby sme vám umožnili získavať informácie o príslušných produktoch od nás). Ďalšie informácie o tom, od koho a prečo prijímame vaše osobné údaje, získate v časti 5 (Ako používame vaše osobné údaje).

9. Prenosy údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“)

9.1 Môžeme potrebovať preniesť vaše osobné údaje mimo EHP, napríklad do iných spoločností zo skupiny Bibby, poskytovateľom služieb, zástupcom, subdodávateľom a regulačným orgánom v krajinách, kde zákony o ochrane osobných údajov nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako v EHP.

9.2 Vaše osobné údaje budeme prenášať mimo EHP iba v prípade, ak i) sa prenášajú do krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov (podľa rozhodnutia Európskej komisie), alebo ii) sme zaviedli opatrenia na zaručenie primeraného zabezpečenia vašich osobných údajov (v súlade s článkom 46 GDPR). Tieto opatrenia zahŕňajú zaručenie uchovávania vašich osobných údajov v bezpečí vykonávaním prísnych bezpečnostných kontrol našich zahraničných partnerov a dodávateľov, ktoré sú podporené silnými zmluvnými záväzkami, napríklad vzorovými doložkami podľa EÚ. Pri prenose osobných údajov do USA používame aj európsky/americký štít ochrany osobných údajov schválený Komisiou EÚ. V prípade spoločnosti Jumio Corporation zaručujeme, že vaše osobné údaje sú chránené začlenením vzorových doložiek schválených Európskou komisiou (v rámci našej zmluvy so spoločnosťou Jumio Corporation).

9.3 Ak sa chcete dozvedieť viac o ochranných opatreniach, ktoré používame pri prenose osobných údajov mimo EHP, kontaktujte nášho ŠOÚ, ktorého kontaktné údaje sú uvedené vyššie.

10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

10.1 To, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, závisí od produktov a služieb, ktoré vám (alebo prepojenej spoločnosti alebo vášmu dodávateľovi) poskytujeme. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, kým máte (alebo kým príslušná prepojená spoločnosť alebo váš dodávateľ má) vzťah s nami, ale nikdy nebudeme uchovávať vaše osobné údaje dlhšie, než je to nevyhnutné na účely, na ktoré ich potrebujeme používať.

10.2 Osobné údaje, ktoré používame, vo všeobecnosti uchovávame po dobu niekoľkých rokov od skončenia poskytovania akéhokoľvek nástroja financovania pre vás (alebo akúkoľvek prepojenú spoločnosť alebo vášho dodávateľa) alebo od dátumu, keď ste vy (alebo takáto prepojená spoločnosť alebo dodávateľ) naposledy použili jednu z našich služieb. Ak dokumentácia týkajúca sa akéhokoľvek nástroja financovania poskytnutého pre vás (alebo akúkoľvek prepojenú spoločnosť alebo vášho dodávateľa) pozostáva z dokumentov podpísaných ako listiny, potom tieto dokumenty a osobné údaje týkajúce sa týchto dokumentov môžeme uchovávať po dobu dvanástich rokov od skončenia platnosti týchto dokumentov. Za určitých okolností budeme uchovávať osobné údaje dlhšie, než je uvedené vyššie, ak sa domnievame, že je to potrebné pre prebiehajúce alebo potenciálne súdne konania alebo na vyriešenie alebo obhajobu nárokov.

10.3 Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, kontaktujte nášho ŠOÚ, ktorého kontaktné údaje sú uvedené vyššie.

11. Poskytovanie aktuálnych informácií

11.1 Budeme s vami komunikovať o produktoch a službách, ktoré poskytujeme, s využitím akýchkoľvek kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli – napríklad poštou, e-mailom, textovou správou, prostredníctvom sociálnych médií alebo webových stránok.

11.2 Vo väčšine prípadov nepotrebujeme váš súhlas na to, aby ste vám mohli poskytovať marketingové informácie. Namiesto toho sa budeme zvyčajne spoliehať na legitímne záujmy ako náš právny základ poskytovania marketingových informácií. Ak sa (z akéhokoľvek dôvodu) nemôžeme spoliehať na legitímne záujmy a namiesto toho vás požiadame o váš súhlas s tým, aby sme vám mohli poskytovať marketingové informácie, a ak tento súhlas získame, môžete ho odvolať tak, že nás kontaktujete priamo na čísle +420 543 124 767. Na tomto čísle nás môžete tiež kontaktovať, ak chcete aktualizovať svoje marketingové preferencie.

12. Používanie súborov cookie

Na sledovanie vášho používania našich webových stránok používame súbory cookie. Ďalšie informácie o našom používaní súborov cookie získate v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré sú k dispozícii tu.

13. Potrebujete ďalšiu pomoc?

Obráťte sa na nášho ŠOÚ, ktorého kontaktné údaje sú uvedené vyššie – môžete od neho získať aj toto oznámenie o ochrane osobných údajov v tlačenej forme.

Posledná aktualizácia: máj 2018


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo