Global Business Monitor 2019

Výzvy, príležitosti a investície

Podľa najnovšej štúdie Global Business Monitor vypracovanej medzinárodnou finančnou skupinou BIBBY Financial Services (BFS) a svetovým lídrom v oblasti poistenia obchodných úverov Euler Hermes sú pre malé podniky celosvetovo najväčšou hrozbou rastúce náklady.

V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sa Slovensko vyznačuje vysokou podnikateľskou činnosťou a najvyšším zastúpením mikropodnikov. Slovensko má výrazne vyšší podiel priemyslu a stavebníctva v porovnaní s EÚ-28. Naopak, odvetvie služieb je menej zastúpené.

Viac ako jeden z piatich (21,9 %) aktívnych MSP má sídlo v Bratislave a zvyšok je rovnomerne rozložený po celom Slovensku.

Pozitívne ekonomické ukazovatele pre sektor MSP sa odrážajú na ukazovateľoch ekonomiky vo všeobecnosti. Pridaná hodnota (nefinančných) MSP sa medziročne zvýšila o 11,0 % na 24 179 miliónov EUR. Rast eura dosiahnutý prostredníctvom pridanej hodnoty MSP bol najvýznamnejší za posledných osem rokov. Viac ako dve tretiny pridanej hodnoty MSP vytvorili podniky pôsobiace v oblasti priemyslu, obchodu a obchodných služieb.

Hospodársky rast na základe sezónne upravených podmienok výrazne klesol zo 4,1 % v roku 2018 ako celku na 3,4 % medziročne v prvom štvrťroku 2019 a 2,5 % medziročne v druhom štvrťroku.

Obchodné výzvy

Rastúce réžie / náklady sú v súčasnosti najväčšou výzvou, ktorej čelia slovenské malé a stredné podniky (57 %), zatiaľ čo vládne regulácie / legislatíva (byrokracia) budú najväčšou výzvou v budúcich 12 mesiacoch

Pre české malé a stredné podniky sú v súčasnosti a v budúcich 12 mesiacoch najväčšou výzvou vládne regulácie / legislatíva (byrokracia)

Včasné inkaso platieb od zákazníkov je najproblematickejšou oblasťou riadenie cashflow podľa 47 % respondentov. To isté vníma ako najväčší problém 42 % českých respondentov

Viac ako dve pätiny (43 %) malých a stredných podnikov sa domnievajú, že nárast úrokových sadzieb bude mať nejaký dopad na rast ich podnikania

Obchodné príležitosti

Malé a stredné podniky sú optimistické čo sa týka príležitostí pre svoj rast, keď 77 % hovorí, že existujú príležitosti pre rast ich podnikania a ako najväčšiu príležitosť vidia vývoj nových produktov a služieb (14 %)

Podľa českých podnikov sú to sociálne médiá

Investície

88 % malých a stredných podnikov plánuje v roku 2019 investovať do svojho podniku, pričom hlavnou oblasťou investícií je predaj a marketing (41 %). Toto je tiež hlavná oblasť investovania pre tých, ktorí hodlajú v roku 2019 investovať

Stiahnuť výsledky prieskumu

14 novembra 2019


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo